Začínáme programovat v jazyce C (4. díl)

Pokračování seriálu o programování v jazyce C.

Sekvence, alternativa a cykly

Sekvence je posloupnost určitých příkazů, která je ohraničena znaky { }. V těchto složených závorkách mohou být jak libovolné příkazy, tak i další sekvence (bloky). Sekvence se používá hlavně ve větveních programu, cyklech a funkcích.

Alternativa (větvení) nám zajišťuje provedení příkazů za určitých podmínek.

Úplná alternativa

if (podminka) příkaz;
else příkaz_2;

Klíčovým slovem je zde if, za kterým následuje podmínka, která je povinně uzavřena do závorek. Je-li podmínka splněna, provede se příkaz, pokud není podmínka pravdivá, provede se příkaz za klíčovým slovem else.
Alternativy můžeme do sebe vnořovat.

Neúplná alternativa

if (podmínka) příkaz;

V této alternativě chybí příkaz else. Je li podmínka nesplněna, tak se pokračuje dále v programu.

Vícenásobná alternativa

switch(selektor) {
case hodnota_1: příkaz_1;
break;
case hodnota_2: příkaz_2;
break;
...
case hodnota_n: příkaz_n;
break;
default: příkaz;
}

Vícenásobná alternativa nebo-li switch (přepínač) se vyhodnocuje tímto způsobem. Nejprve se porovná selektor s celočíselnými nebo znakovými (také číselnými, v jazyce C jsou i znaky reprezentovány číslem) hodnotami ze seznamu a je-li shoda, provede se určitý příkaz. Příkaz break ukončí provádění. Příkaz default není povinný a provede se v případě, že podmínce nevyhovuje žádná hodnota.

Cykly používáme, je-li potřeba některou činnost prováděť opakovaně. U cyklů používáme určitou podmínku, která nám udáva, za jakých podmínek a kolikrát se cyklus vykoná. Cyklus může být s podmínkou na začátku, tak i s podmínkou na konci.

Cyklus s podmínkou na konci
Takový cyklus zapíšeme pomocí klíčových slov do a while.

do {
příkaz1;
...
příkazn;
} while(podminka);

Tento cyklus pracuje tak, že se nejprve provede tělo cyklu a až poté se vyhodnocuje podmínka. Je-li podmínka pravdivá, cyklus se zopakuje. Je-li nepravdivá, cyklus se ukončí. Tento cyklus můžeme použít například pro ošetření vstupů, nebo tam, kde je potřeba, aby se cyklus vykonal alespoň jednou.

Využití tohoto cyklu si můžeme ukázat na následujícím příkladu. Program vypíše čísla od 1 do 10.

int main()
{
  int cislo = 0;
  do
  {
    cislo++;
    printf("% 4 d", cislo);
  } while(cislo < 10);
  getchar();
  return 0;
}

Cyklus s podmínkou na začátku
Tento cyklus se zapisuje pomocí klíčového slova while.

while (podmínka)
{
příkaz;
}

Nejprve se vyhodnotí podmínka a je-li pravdivá, vykoná se tělo cyklu. Je-li podmínka nepravdivá, cyklus se ukončí.

Cyklus s podmínkou na začátku můžeme také zapsat pomocí klíčového slova for. For používáme v případě, že víme, kolikrát má dojít k vykonání cyklu.

for(inicializace; podmínka; iterace)
{
příkaz;
}

Cyklus pracuje tak, že nejprve inicializuje proměnné a až poté se vyhodnocuje podmínka. Pokud je podmínka pravdivá, provede se tělo cyklu. Pokud není, cyklus se ukončí.

Příkaz break
Tento příkaz způsobí ukončení cyklu.

Příkaz continue
Tento příkaz ukončí aktuální průběh cyklu. Cyklus není ukončen a pokračuje se dalším průběhem.

Příště si povíme o funkcích.

O Martin Pitřík

Zajímám se o jazyk C, C++ a C#. V současné době stojím za vznikem projektu ElMetr, který si klade za cíl vytvořit program pro elektroniku zcela zdarma.