Začínáme programovat v jazyce C (2. díl)

V předchozí díle seriálu jsme se podívali na základní konstrukci programu a dnes na ní navážeme. Povíme si o klíčových slovech v jazyce C, podíváme se na datové typy a na formátování výpisu.
[ad code=1 align=center]
Klíčová slova

Klíčová slova, jedná se o množinu určitých slov, kterým překladač jazyka C rozumí. Pro nás je hlavně důležité, že je nemůžeme použít jako identifikátor nebo název funkce.

Klíčová slova v jazyce C jsou tyto: auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, if, int, long, register, return, short, signed, sizeof, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile a while.

Datové typy a konstanty

Proměnné jsou paměťová místa, která jsou přístupná pomocí identifikátorů. Hodnotu proměnných můžeme během průběhu programu měnit.

Pro deklaraci proměnné používáme tento formát: typ identifikátor;. Pro deklaraci více proměnných stejného typu můžeme použít tento zápis: typ identifikátor_1, identifikátor_2, identifikátor_n;.

V deklaraci můžeme proměnnou také ihned inicializovat, tedy můžeme jí přiřadit její počáteční hodnotu. Pro inicializaci použijeme tento zápis: typ identifikátor = hodnota;.

Proměnné, které deklarujeme mimo funkce (i mimo funkci main()) jsou globální, tzn. že je můžeme použít kdekoliv v programu, v kterekoliv funkci a také si zapamatujme, že jsou implicitně nulové. Pokud proměnnou deklarujeme ve funkci, nazýváme ji jako lokální proměnnou a můžeme ji použít jen v dané funkci. Důležité je, že jsou implicitně nenulové.

Datové typy

Datové typy určují určitý rozsah hodnot, velikost místa v paměti a množinu přípustných operací.

Jednoduché datové typy:

 • bez hodnoty (void)
 • celočíselné (short, int, long, char)
 • výčtové (enum)
 • reálné (float, double long, double)

Strukturované datové typy:

 • struktura (struct)
 • unie (union)
 • soubor (FILE)
 • pole a řetězce

Datové typy float, double a long se používají pro reálná čísla. Typ int (short int, long int) pracují jen s celými čísly. Typ char slouží k uložení znaku, ale i přesto ho řadíme k číselným datovým typům a to z toho důvodu, že v jazyce C je znak reprezentován jako číslo. Veškeré celočíselné typy mohou být deklarovány jako čísla bez znaménka – unsigned, např.: unsigned in hodnota;. Implicitně jsou deklarovány jako signed – se znaménkem.

Pro zjištění velikosti datového typu slouží operátor sizeof: sizeof identifikátor; nebo sizeof(datovy_typ); Operátor vrací hodnotu v bajtech.

Konstanty

Jedná se o datový prvek, jehož hodnota je neměnná. Uvozuje se klíčovým slovem const.

Znakové konstanty

Jedná se o jeden znak, která je obklopený v apostrofách. Začínají lomítkem a využívají se zejména ve výstupních funkcích, např.: printf();

 • a           pípnutí
 • b          návrat o jeden znak zpět
 • f           nová stránka nebo obrazovka
 • n          přesun na začátek nového řádku
 • r           přesun na začátek aktuálního řádku
 • t           přesun na následující tabelační pozici
 • v          přesun dolů
 •            obrácené lomítko
 • ‚           apostrof
 • “           uvozovky
 • ?          otazník

Ukol:

Napište program, který na obrazovku vypíše text Ajtaci,net a na další řádek vypíše vaše jméno. Poté v programu deklarujte proměnnou typu int a její hodnotu nastavte na 10. Tuto proměnnou posléze vypište na obrazovku. Zkuste za hodnotu proměnné dosadit desetinné číslo či znak a sledujte chování programu.

Příště se podíváme na operátory.

O Martin Pitřík

Zajímám se o jazyk C, C++ a C#. V současné době stojím za vznikem projektu ElMetr, který si klade za cíl vytvořit program pro elektroniku zcela zdarma.